Veilig omgaan met uw gegevens

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. En dat doen we zo.

  

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

In dit reglement leggen we de maatregelen vast die onze praktijk heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan volgens de nieuwe AVG die eind mei 2018 ingaat Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Het protocol is gebaseerd op de KNMG-richtlijnen over veilig omgaan met gegevens. We voldoen aan de AVG met zorgvuldige verwerkersonvereenkomsten. 

 

1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens.

a) Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;

b) Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;

c) Doeleinden zijn:

- gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);

- gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

- ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem; of indien toestemming gegeven is door de patiënt

- andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

2) Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens,

 

a) Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van

onderstaande voorwaarden is voldaan:

- de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

- verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

- verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

- verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

 

b) Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:

- verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

- verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren

risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

 

c) Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

- een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

- de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

3) Organisatie van de informatiebeveiliging 

We hebben de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a) Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;

b) Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

c) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk. De computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

d) Medewerkers maken gebruik van persoonlijke UZI-passen of digipassen die door Promedico (onze leverancier van het elektronisch patientendossier) zijn verstrekt.

e) Promedico beveiligt de gegevens via een overeengekomen contract , zoals ze dat doet bij alle praktijken die dat huisartseninformatiesysteem gebruiken.

f) De praktijk vraagt aan alle patiënten toestemming voor aansluiting op het LSP en deelname aan onderzoek van het NIVEL.

g) met alle verwekers van gegevens zoals Promedico maar bijvoorbeeld ook de leverancier van het patientelportaal, telefonie, ketenzorg,hebben we verwerkersovereenmkomsten gesloten die voldoen aan de AVG.

h) onze praktijk neemt voor wetenschappelijk onderzoek deel aan de Zorgregistratie van het NIVEL. Gegegens gaan daar gepseudonimiseerd naar toe. Het NIVEL kan de koppeling naar personen niet maken. Het privacyregelemnt van het NIVEl kunt u  lezen op https://www.nivel.nl/node/4288 . Wil u toch niet dat gegevens van u gebruikt worden kunt u dat aan de assistente meedelen. Wij zorgen er dan voor dat ze niet uitgespoeld worden.   

4) Rechten van de patiënt

a) De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt;

b) De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt; Op dit moment (mei 2018) is het nog niet mogelijk patienten een elektronische versie van hun dossier mee te geven. Onze leverancier werkt daar aan.

c) De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;

d) De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;

e) Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

f) Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;

g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 

Informatievoorziening

Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

Het protocol staat op onze website.

 

  

Vastgesteld

mei 2018

Contact

Spoednummer 0299-644011; optie 1
 

Huisartsenmaatschap Landauer

Landauerstraat 200
1445 PX PURMEREND
Telefoon:
0299-644011
Receptenlijn:
0299-685475
Fax:
0299-460216
Routebeschrijving >

Patiënt­omgeving